Statut

CAPITOLUL I

REGIM JURIDIC, DENUMIRE, SEDIU şi DURATA ASOCIAŢIEI

Art. 1. Regimul juridic

1.1. Asotiaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv.

1.2. Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociaţie trebuie să indice denumirea acesteia, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, numărul de telefon şi de fax.

Art. 2. Denumirea Asociaţiei

2.1. Denumirea Asociaţiei este ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU RESTAURAREA MONARHIEI(denumită în continuare Asociaţia).

2.2 Denumirea este rezervată la Ministerul Justiţiei, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.113894 din data de 04.07.2012, cu perioada de valabilitate prelungită până la 04.01.2013.

2.3. Folosirea de către un membru al Asociaţiei a denumirii acesteia, în orice documente emise şi în orice activităţi desfăsurate, este supusă aprobării prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei, cu respectarea prevederilor prezentului statut şi ale regulamentelor ulterioare.

Art. 3. Sediul Asociaţiei

3.1. Sediul Asociaţiei este situat în Municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 223, etajul 3, biroul nr. 10, sector 3, conform contractului de comodat încheiat în data de 16.11.2012.

3.2. Asociaţii pot decide, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi cu dispoziţiile Statutului, ca sediul Asociaţiei să fie schimbat în orice alt loc din România, cu îndeplinirea formalităţilor legale necesare în acest sens.

3.3. Asociaţia poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, în temeiul hotărârii Adunării Generale.

Art. 4. Durata Asociaţiei Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 5. Scopul Asociaţiei

5.1. Asociaţia este o persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ, apolitică, neguvernamentală, independentă, constituită cu scopul de a milita pentru restabilirea adevărului istoric şi moral şi pentru redarea rolului cuvenit monarhiei în România. (2) Schimbarea scopului Asociaţiei se va putea face numai de către Adunarea Generală numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.

Art. 6. Obiectivele Asociaţiei Asociaţia are următoarele obiective:

1. Promovarea retabilirii adevărului istoric şi moral şi redării rolului cuvenit monarhiei în România şi organizarea de evenimente în acest sens;

2. Promovarea Casei Regale a României şi organizarea de evenimente în acest sens;

3. Demersul continuu pentru restaurarea monarhiei;

4. Scrierea unei constituţii monarhice sau participarea reprezentantilor Asociaţiei la elaborarea unui proiect de constituţie monarhică;

5. Redactarea unor proiecte legislative cu privire la problemele de interes ale Asociaţiei.

Art. 7. Activităţile desfăşurate pentru realizarea acestui scop, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

a) organizează evenimente cultural-artistice şi campanii de informare care să ajute populaţia să conştientizeze importanţa monarhiei constituţionale în formarea statului român modern şi motivele pentru care această formă de guvernământ ar fi utilă României şi în prezent şi viitor;

b) va promova Casa Regală a României precum şi întreaga activitate a acesteia;

c) va organiza campanii de informare a populaţiei referitoare la abuzurile la care a fost supusă Casa Regală a României de către regimul comunist, ca şi acţiunile Casei Regale pentru apărea drepturilor naţiunii române şi ale cetăţenilor români în perioada dictaturii comuniste (1945-1989), precum şi pentru promovarea integrării euro-atlantice a României în ultimele două decenii;

d) va organiza campanii de informare în legătură cu monarhia constituţională şi modul său de funcţionare în restul statelor din Europa;

e) va face lobby în mod deosebit în randul oamenilor politici în scopul inlocuirii constitutiei republicane actuale;

f) va promova ideea organizării unui referendum prin care populaţia să îşi exprime preferinţa pentru o anumită formă de guvernământ a statului, în urma consultarii prealabile a tuturor filialelor şi sucursalelor sale;

g) va organiza campanii de informare cu privire la succesiunea la tron în cadrul Casei Regale a României;

h) va edita broşuri şi cărţi şi va realiza materiale video şi audio în legătură cu obiectivele Asociaţiei;

i) va adresa cereri, memorii sau petiţii, instituţiilor şi organismelor guvernamentale sau neguvernamentale competente;

j) va aduce la cunoştinţa publicului informaţii în legătură cu activitatea sa şi va promova ideile, scopurile, obiectivele şi numele Asociaţiei;

k) va încheia contracte şi alte convenţii cu persoane juridice şi persoane fizice;

l) va participa şi va sponsoriza conferinţe, seminarii şi alte programe educaţionale în legătură cu obiectivele prevăzute în Statut şi în Actul constitutiv;

m) va organiza concursuri, simpozioane şi orice alte evenimente publice în conformitate cu legile în vigoare, în scopul promovării obiectivelor Asociaţiei.

n) redactează articole de presă, iniţiază emisiuni radio, emisiuni TV, lansează platforme on-line;

o) reprezintă membrii săi în relaţia cu autorităţile de stat şi guvernamentale şi organizaţii internaţionale de profil;

p) sprijină şi participă la derularea programelor transfrontaliere şi europene, în domeniile de interes ale Asociaţiei;

q) editează, susţine şi promovează lucrări şi publicaţii, inclusiv publicaţii editate sub egida Asociaţiei;

r) redactează proiecte legislative în domeniile de interes ale Asociaţiei;

s) organizează orice tip de proiecte în vederea îndeplinirii scopului descris în art. 5, inclusiv redactarea de proiecte care pe langa indeplinirea scopului mentionat pot atrage finanţare externă.

Art. 7. Patrimoniul iniţial

7.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 700 LEI, adică şapte sute LEI şi se compune din aportul exclusiv în numerar al membrilor fondatori.

7.2. Patrimoniul Asociaţiei poate fi majorat de către Fondatori prin sponsorizări sau donaţii de la diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.

CAPITOLUL III RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI. VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art. 8. Folosirea patrimoniului Asociaţiei Patrimoniul prevăzut în art. 7 va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 9. Veniturile Asociaţiei

9.1. Veniturile Asociaţiei pot proveni din:

a) taxele şi cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) donaţii, sponsorizări sau legate. Donaţiile şi sponsorizările se primesc cu aprobarea Consiliului Director. Succesiunile se acceptă numai sub benefciu de inventar;

d) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

e) resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

f) alte venituri prevăzute de lege.

9.2. Asociaţia poate deschide conturi în lei şi în valută în orice bancă din ţară sau străinătate conform legilor în vigoare. 9.3. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activitatea acestor societăţi, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.

Art. 10. Taxe şi contribuţii către Asociaţie Prin hotărârea Consiliului Director se va stabili pentru membrii Asociaţiei o taxă de înscriere şi cuantumul cotizaţiei lunare, tinând seama de nivelul financiar cel mai frecvent statistic al cetăţenilor Romaniei.

Art. 11. Cheltuielile Asociaţiei

11.1. Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

b) salarii şi adaosuri la salarii;

c) indemnizaţii, prime şi premii;

d) procurări de rechizite, consumabile şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei;

e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masă, transport;

g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.;

h) alte cheltuieli.

11.2. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de către Consiliul Director sau, în caz de urgenţă, de către unul dintre Copreşedinţi sau Vicepreşedinţi.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAŢIEI, DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU,DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 12. Categorii de membri ai Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru

12.1. Membrii Asociaţiei sunt:

a) membri fondatori – membrii care au constituit Asociaţia şi care au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului Asociaţiei;

b) membri aderenţi – membrii care se asociază ulterior fondării Asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de prezentul Statut;

c) membri de onoare: i. persoane fizice şi/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului Asociaţiei sau ii. personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia;

12.2. Calitatea de membru aderent se acordă de către Consiliul Director, prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului prezenţi la întrunire.

12.3. Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot, la propunerea Consiliului Director.

12.4. Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţie.

Art. 13. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei

13.1. Membrii fondatori şi membrii aderenţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele şi hotărârile Adunării Generale;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;

c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;

d) să participe la programele derulate de Asociaţie;

e) să beneficieze de serviciile Asociaţiei;

f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;

g) sa fie informati săptămânal asupra deciziilor luate de Consiliul Director;

h) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, în domeniile de interes ale acesteia, numai cu acceptul scris al Consiliului Director;

i) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei.

13.2. Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:

a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei;

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate / derulate de Asociaţie;

c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;

d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie.

Art. 14. Încetarea calităţii de membru Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a) prin deces (în cazul persoanelor fizice) sau încetarea personalităţii juridice (în cazul persoanelor juridice);

b) prin retragere, în baza unei cereri care nu trebuie motivată;

c) prin excludere, la propunerea Consiliului de Etică aprobată de Consiliul Director în cazul încălcărilor dispoziţiilor Actului Constitutiv, ale Statutului sau ale legii;

d) absenţa la şedinţele organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei pe o perioadă de trei luni sau mai mult, constatată prin hotărâre a Adunării Generale;

e) neplata cotizaţiei stabilite de către Adunarea Generală pentru o perioada neîntreruptă de 6 (şase) luni, la propunerea Consiliului de Etică şi cu aprobarea Consiliului Director; la cerere, pentru situaţii deosebite, dovedibile cu acte, plata cotizaţiei se poate amâna până la 6 luni;

f) alte cazuri prevăzute de lege.

CAPITOLUL V

ORGANELE ASOCIAŢIEI. ATRIBUŢII. ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art. 15. Organele Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Consiliul de Etică;

d) Cenzorul/ Comisia de Cenzori

Art. 16. Adunarea Generală

16.1. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi a membrilor aderenţi. 16.2. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Etică

e) alegerea şi revocarea Cenzorului;

f) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.

16.3. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

16.4. Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei.

16.5. Adunarea Generală extraordinară se convoacă cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării ei înurmatoarele cazuri:

a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;

b) apar situaţii care afectează existenţa Asociaţiei;

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi a membrilor aderenţi.

16.6. Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director sau, în cazuri care necesită urgenţă, de către Secretarul General al Asociaţiei, Copreşedinţi sau Vicepreşedinţi, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.

16.7. Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare care poate dovedi expedierea convocatorului şi a documentelor aferente (poştă, curier, fax, e-mail sau alte mijloace aprobate de către Adunarea Generală).

16.8. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală sau, în caz de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

16.9. La Adunarea Generală participă:

a) membrii fondatori;

b) membrii aderenţi;

c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d) alţi invitaţi, fără drept de vot;

16.10. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru aderent are dreptul la un vot cu caracter deliberativ. Votul poate fi delegat, exclusiv în scris, altui membru cu drept de vot.

16.11. Membrii cu drept de vot care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi patrimonial personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar, vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

16.12. Incompatibilităţi. Nu poate fi asociat în Asociatie nicio persoană care este membru sau este asociat în orice alta formă al unui partid politic sau al unei organizatii civice care il sprijină pe orice politician de vârf care prin declaraţiile şi/sau acţiunile sale a adus grave prejudicii de imagine sau de alt fel Casei Regale a României. Această incompatibilitate incetează prin formularea unei declaraţii publice de disociere faţă de persoana şi politicile politicianului de vârf care prin declaraţiile şi/sau acţiunile sale a adus grave prejudicii de imagine sau de alt fel Casei Regale a României, sau ale principalilor colaboratori ai acestuia urmată, desigur, de o conduită corespunzatoare; în cazul în care încetarea incompatibilităţii nu priveste partidul politic sau organizaţia civică în ansamblul sau, declaraţia publică a persoanei afectate de incompatibilitate trebuie să se refere şi la disocierea de respectivul partid/ONG. Calificarea politicienilor de varf avuţi în vedere de ipoteza prezentului articol va fi stabilită şi comunicată de Consiliul Director, care are de asemenea abilitatea de a revoca respectiva calificare pentru motive întemeiate.

16.13. De asemenea, nu poate fi asociat în Asociatie nicio organizatie şi nicio persoană cu orientare politică extremistă fie ea de dreapta-legionarism, fascism, nazism-, de stânga- comunism, neomarxism, anarhism comunitarian- sau de alta natură- fundamentalism religios etc. Enumerările sunt pur exemplificative şi nu limitative şi privesc orice fel de filosofie care promovează totalitarismul sau îndeamnă la intoleranţă şi ură faţă de anumite categorii sociale, economice, etnice, rasiale, culturale, psihologice etc. Încetarea acestei incompatibilităţi nu poate surveni decât printr-o declaraţie publică de abandonare a ideologiei extremiste.

Art. 17. Desfăşurarea şi organizarea Adunării Generale

17.1. Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unu dintre membrii Asociaţiei.

17.2. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

17.3. Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

17.4. Membrii absenţi vor fi informati prin comunicarea cu ajutorul oricaror mijloace a procesului verbal, iar daca datele lor de contact valabile nu mai sunt cunoscute şi nu au fost comunicate de acestia, iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la Secretariatul Asociaţiei sau publicat prin mijloacele tehnice prevăzute de regulamente, fără a putea invoca în folosul lor faptul că nu au fost informaţi.

17.5. Adunarea Generală este condusă de unul din Copreşedinţii Asociaţiei sau, în lipsă, de către unul dintre Vicepreşedinţi.

17.6. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori şi a membrilor aderenţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociaţiei sau modificarea scopului ei, care se iau cu majoritate absolută.

17.7.Alegerile pentru Consiliul Director, Consiliul de Etică şi pentru Cenzor au loc odată la un an, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la proxima Adunare Generală extraordinară.

17.8. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii cu drept de vot care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 18. Consiliul Director

18.1. Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei.

18.2. Primii membri ai Consiliului Director sunt aleşi de către membrii fondatori pentru o perioadă de un an.

18.3. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor fondatori şi a membrilor aderenţi prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de un an.

18.4. Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii iniţiali ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiţi.

18.5. În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.

18.6. Până la data împlinirii preavizului sau în termen de 30 zile de la încetarea mandatului în alt mod prevăzut de prezentul Statut, organele abilitate sunt obligate să convoace Adunarea Generală în vederea alegerii unui nou membru al Consiliului Director.

18.7. Pentru incalcarea gravă a prezentului Statut, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, poate decide revocarea membrilor Consiliului Director al Asociaţiei.

18.8. Funcţiile rămase vacante se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3).

18.9. Copreşedinţii, Vicepreşedinţii şi Secretarul General ai Asociaţiei sunt membri de drept ai Consiliului Director, atribuţiile lor fiind expres prevăzute de prezentul Statut.

Art. 19. Atribuţiile şi funcţionarea Consiliului Director

19.1. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţulcontabil, elaborează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, elaborează şi aprobă proiectele şi programele Asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;

d) elaborează regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociaţiei, precum şi alte regulamente de ordine interioară;

e) stabileşte, dacă va considera oportun, organizarea membrilor Asociaţiei în departamente, stabileşte atribuţiunile membrilor şi, de asemenea;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.

19.2. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă patrimonială, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar, vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

19.3. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de membrii Asociaţiei direct interesaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

19.4. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/aderent ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

19.5 Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun. Membrii Consiliul Director care nu se afla în localitatea în care se tine sedinta pot participa prin teleconferinţă sau alte mijloace tehnice similare (Skype, alte feluri de mesagerii electronice etc.).

19.6. Convocarea Consiliului Director se face de către Secretarul General, iar în lipsa acestuia de către unul dintre Copreşedinţi sau Vicepreşedinţi, cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată.

19.7. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi. Votul poate fi delegat, exclusiv în scris, altui membru cu drept de vot.

19.8. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

19.9. În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabileşte de către Consiliul Director, care va angaja personal contractual.

Art. 20. Copreşedinţii

20.1. Copreşedinţii ASOCIAŢIEI NAŢIONALE pentru RESTAURAREA MONARHIEI sunt membri de drept al Consiliului Director şi sunt aleşi de către Adunarea Generală.

20.2. Mandatul Copreşedinţilor este de un an şi poate fi prelungit.

20.3. Copreşedinţii au următoarele atribuţii, pe care le exercită împreună sau separat:

a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, având drept de semnătură, potrivit mandatului acordat de Consiliul Director;

b) conduc sedinţele Consiliului Director, precum şi ale Adunării Generale; c

) stabilesc ordinea de zi a sedinţelor Consiliului Director împreună cu Vicepreşedinţii; ceilalti membri ai Consiliului Director au dreptul sa ceara includerea şi a altor puncte pe ordinea de zi la inceputul fiecarei sedinte;

d) coordonează activitatea Departamentelor, dacă au fost constituite, în masura în care acestea nu se afla sub coordonarea Secretarului General, şi ale membrilor Asociaţiei;

e) pun în aplicare hotărârile organelor Asociaţiei, afară de situaţia în care intră în atribuţiunile altui organ;

f) îndeplinesc alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

Art. 21. Vicepreşedinţii

21.1. Vicepresedinţii sunt membri de drept al Consiliului Director şi sunt aleşi de către Adunarea Generală.

21.2. Vicepresedinţii are următoarele atribuţii, pe care le exercita împreună sau separat:

a) îi înlocuiesc pe Copreşedinţi, în cazul în care acestia sunt ambii împiedicaţi, de orice împrejurare, să-si exercite atribuţiilie;

b) coordonează, în lipsa hotărârilor altor organe şi ale Copreşedinţilor, activitatea Departamentelor, dacă au fost constituite, şi a membrilor Asociaţiei;

c) sunt responsabili de atribuţiile acordate de către prezentul Statut, Copreşedinţi, Adunarea Generală sau Consiliul Director.

Art. 22. Consiliul de Etică

22.1. Pentru asigurarea activităţilor de mediere între membrii Asociaţiei, între organele statutare ale Asociaţiei şi între membrii şi organele statutare ale Asociaţiei şi pentru constatarea abaterilor grave de la linia adoptată de Adunarea Generală şi Consiliul Director, se constituie Consiliul de Etică.

22.2. Consiliul de Etică este format din 3 membri ai Asociaţiei, aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de câte un an.

22.3. Calitatea de Preşedinte şi de Secretar al Consiliului de Etică se asigură, prin rotaţie, de către fiecare membru al Consiliului de Etică, la fiecare şedinţă.

22.4. Consiliul de Etică are următoarele atribuţii:

a) mediază între membrii Asociaţiei, între organele statutare ale Asociaţiei şi între membrii şi organele statutare ale Asociaţiei în caz de conflict, la cererea a cel puţin uneia din părţi;

b) constată comiterea de abateri şi aplică sancţiunea mustrării şi avertismentului. În cazurile mai grave Consiliul de Etică va sesiza Consiliul Director în vederea suspendării pe termen determinat sau excluderii persoanei găsite vinovate. Abaterile ce pot fi constatate de Consiliul de Etică sunt fapte de natură să aducă prejudicii de orice natură Asociaţiei sau care contravin liniei adoptate de Adunarea Generală şi de Consiliul Director.

22.5. Consiliul de Etică se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea părţilor care solicită medierea, iar în cazul săvârşirii de abateri, la sesizarea unuia dintre Copreşedinţi sau Vicepreşedinţi, a Secretarului General, a Cenzorului sau a cel puţin 10 membri ai Asociaţiei. În cazul sesizărilor făcute de membrii fără funcţie ai Asociaţiei, dacă numărul acestora este sub 10, este la latitudinea Consiliului de Etică dacă acesta se întruneşte sau nu. Consiliul de Etică se poate autosesiza, chiar dacă nu a fost notificat de altcineva.

22.6. Şedinţele Consiliului de Etică care presupun audierea părţilor se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea lor.

22.7. Deciziile Consiliului de Etică pot fi atacate de către persoana nemulţumită la Consiliul Director. Deciziile acestuia din urmă sunt definitive, nemaifiind supuse controlului unui alt organ al Asociaţiei.

Art. 23. Secretarul General

23.1. Secretarul General al Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de un an.

23.2. Secretarul General este membru de drept al Consiliului Director, având drept de vot.

Art. 24. Atribuţiile Secretarului General Secretarul General are următoarele atribuţii:

a) convoacă sedinţele Consiliului Director şi Adunarea Generală, în condiţiile prezentului statut;

b) aduce la cunostinţa membrilor Consiliului Director şi a membrilor Adunării Generale ordinea de zi a şedinşelor şi modificările sale;

c) ţine secretariatul şedinţelor Consiliului Director şi ale Adunării Generale, întocmind şi procesele-verbale;

d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală, Consiliul Director, Copreşedinţi sau Vicepreşedinţi.

Art. 25. Cenzorul/ Comisia de cenzori

25.1. Controlul financiar al Asociaţiei este asigurata de o Comisie formată din trei Cenzori, dintre care unul deţine calitatea de Expert Contabil şi de Preşedinte al Comisiei.

25.2. În realizarea competenţei sale, Comisia de Cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului Director;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director sau Adunarea Generală.

25.3. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

25.4. Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

25.5. Comisia de Cenzori este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a jumătate plus unul din votul membrilor cu drept de vot prezenţi, pentru un mandat de un an.

25.6. În cazul în care Asociaţia va scădea sub un număr total de membri mai mare de 100, se va numi un singur Cenzor, iar daca acest număr va scadea sub 15 se va desfiinta poziţia de Cenzor.

25.7. Procedura de funcţionare şi de vot a Comisiei de Cenzori este similară celei a Consiliului Director, conform punctelor 19.5, 19.7 şi 19.8 de mai sus, iar convocarea Comisiei este efectuată de către Preşedintele acesteia.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA şi LICHIDAREA ASOCIAŢIEI. DESTINAŢIA BUNURILOR ASOCIAŢIEI

Art. 26. Dizolvarea Asociaţiei se poate produce:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanţei de judecată;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 27. Dizolvarea de drept poate avea loc prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

27.2. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 28. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească

28.1.Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

e) în alte cazuri prevăzute de lege. 28.2. Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

Art. 29. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 30. Numirea lichidatorilor

30.1. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de către instanţa judecătorească sau de către Adunarea Generală, după caz.

30.2.Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

30.3. Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

30.4. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

30.5. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

30.6 Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

30.7 Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 31. Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării

31.1. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se transmit către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

31.2. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (1), ele se atribuie de instanţa competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

31.3. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 32. Radierea Asociaţiei

32.1. Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

32.2. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Go to top